Schoolgids Schaersvoorde

Verzekeringen

Scholierenongevallenverzekering

De leerlingen zijn op school verzekerd tegen de gevolgen van ongevallen. De verzekerde periode begint een uur voor aanvang van de lessen en houdt op een uur na het beĆ«indigen daarvan. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bij voorbeeld door eigen risico). 

De verzekering geldt ook tijdens werkweken, schoolkampen en excursies, als ze onder verantwoordelijkheid van de school vallen. De verzekering dekt geen materiĆ«le schade, zoals brillen en fietsen. Voor excursies en/of reizen naar het buitenland wordt een extra reis- en bagageverzekering afgesloten. De kosten voor deze verzekering betaalt de school uit de ouderbijdrage. De leerlingen van de school zijn ook verzekerd tegen de gevolgen van ongevallen, die hen tijdens verplichte stage of praktijktijd overkomen. De uitkeringen zijn gelijk aan die van de ongevallenverzekering. 

Wettelijke aansprakelijkheid 

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als hen die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. 

Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet dus te kort zijn geschoten in haar rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed. 

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.