Samenwerking po/vo

Waarom samenwerken?

De belangrijkste reden om samen te werken is dat de leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers er beter van worden. Leerlingen moeten makkelijker kunnen doorstromen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. 
Samenwerken en samen leren verhoogt de innovatiekracht en opbrengsten van de scholen. Door het bundelen van kennis, expertise en creativiteit zijn de scholen ook beter in staat een krachtig antwoord te geven op actuele ontwikkelingen en vraagstukken in het onderwijs. 
Als gevolg van de krimp daalt het leerlingenaantal de komende jaren. De samenwerking kan ook hierop een antwoord zijn met instandhouding van een volwaardig onderwijsaanbod in Dinxperlo.

Ambitie

De scholen willen voor leerlingen van 0 tot en met 16 jaar een ononderbroken ontwikkeling realiseren. De onderwijsvraag van de leerling staat daarbij centraal. Leerlingen en leraren kunnen profiteren van een ruimer onderwijsaanbod. 
De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs wordt drempelloos. Leraren en leerlingen kennen elkaar. Expertise wordt vanzelfsprekend gedeeld door leraren en leerlingen, die samen leren.

Doel

Doel van de samenwerking is op termijn te komen tot één school in Dinxperlo met een hoogwaardig en aansprekend onderwijsaanbod voor leerlingen van 0 tot en met 16 jaar.

Uitgangspunten

Vanuit de gezamenlijke waarden ‘Recht doen aan kinderen’, ‘Samen verantwoordelijk voor goed onderwijs’ en ‘In verbinding zijn’ hanteren beide scholen de volgende uitgangspunten om uiteindelijk te komen tot een 0-16 school:

  • Leerling voorop. De onderwijsvraag van de leerlingen staat voorop.
  • Doorlopende leerlijn. Er is een doorlopende pedagogische- en onderwijskundige ontwikkeling van basisschool naar de middelbare school.
  • Talentontwikkeling. De leerlingen kunnen hun talenten maximaal ontwikkelen. 
  • Kwaliteit. Goed onderwijs, goede resultaten vormen de basis voor aantrekkelijk en uitdagend onderwijs.
  • Actief leren. Leerlingen ontwikkelen belangrijke vaardigheden, zoals onderzoeken, kritisch- en creatief denken, problemen oplossen, samenwerken en communiceren. Leren doen ze op school en buiten de traditionele kaders (leren buiten de school, vakoverstijgend).
  • We doen het samen. Leerlingen, leraren, ouders, de andere basisscholen, bedrijfsleven en de gemeenschap van Dinxperlo worden betrokken bij het proces. 
  • Keuzevrijheid blijft. Aan het eind van de basisschool blijven leerlingen en ouders vrij in hun keuze voor vervolgonderwijs. Vanzelfsprekend hopen we dat leerlingen in de doorgaande lijn doorgaan, maar soms zijn er situaties denkbaar, waarbij de keus voor een andere school van voortgezet onderwijs aan de orde is. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat leerlingen van andere basisscholen uit Dinxperlo of omgeving gewoon in het eerste jaar van Schaersvoorde kunnen instromen.

Aanpak

Beide scholen willen de voorbereiding van een drempelloze aansluiting zorgvuldig aanpakken. Dat betekent: klein beginnen op plekken waar de eerste kansen liggen, elkaar leren kennen en vertrouwen bouwen. ‘We volgen het LAKS-principe: Langzaam Aan Kleine Stapjes.’