Maatwerk

Pluspunt

Wij willen leerlingen met een grote ondersteuningsbehoefte de kans geven om een diploma te halen op een reguliere school. Daarom zijn we het Pluspunt voor de onderbouw gestart.

Het Pluspunt is een klas, op een rustige plek in de school, naast het Steunpunt, waar 10-12 leerlingen terecht kunnen. De leerlingen zitten in een reguliere klas, maar gaan op vooraf afgesproken lesuren naar het Pluspunt. Hier leren ze de vaardigheden die nodig zijn om zich staande te houden binnen het reguliere onderwijs. Denk hierbij aan executieve vaardigheden, studievaardigheden, sociale vaardigheden, plannen, organiseren.

Het doel is dat je na twee jaar zo ver gegroeid bent dat je kunt instromen in de bovenbouw. Soms heb je ook in de bovenbouw nog ondersteuning nodig. Dit wordt verzorgd door het steunpunt of een van de ambulant begeleiders.

Steunpunt

Het steunpunt is te vinden in onze locatie aan de Slingelaan in het lokaal links achterin in de mediatheek. Bij het steunpunt kun je terecht wanneer je extra begeleiding en ondersteuning nodig hebt. Je krijgt hier zowel praktische ondersteuning (een plek om je verhaal te doen, op adem te komen) als individuele begeleiding, afhankelijk van de hulpvraag. Docenten kunnen contact zoeken met de onderwijsbegeleiders van het steunpunt voor advies.

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding Cluster I

Leerlingen die slechtziend zijn of blind zijn met een arrangement krijgen ondersteuning van een ambulant begeleider vanuit cluster 1. 

Ambulante begeleiding Cluster II

Dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis met een arrangement krijgen ondersteuning van de ambulant begeleider cluster 2.  

Ambulante begeleiding cluster III

Leerlingen die langdurig ziek zijn (bijvoorbeeld diabetes, DCD, SOLK) krijgen ondersteuning van een ambulant begeleider cluster 3. Deze begeleider zal ervoor zorgen dat er een plan gemaakt wordt om de leerling conform zijn/haar mogelijkheden onderwijs te laten volgen. De begeleider onderhoudt het contact met thuis en houdt hierbij de mentor op de hoogte. 

Ambulante begeleiding cluster IV

Leerlingen die extra begeleidings- of onderwijsbehoeften hebben (bijvoorbeeld leerlingen met ADD, AD(H)D) krijgen ondersteuning van een ambulant begeleider cluster 4. Deze begeleider ondersteund zowel leerling als mentor en docenten om het onderwijsproces van de leerling zo goed mogelijk te laten verlopen. De begeleider heeft contact met thuis en informeert de mentor over het proces.

Orthopedagogische begeleiding

De orthopedagoog kan door middel van dossierstudie, diagnostiek, observaties of gesprekken met leerlingen en/of ouders, begeleiding of advies geven bij gedrags- en leerproblemen.

Begeleiding door een Jeugd Maatschappelijk Werker

Een jeugdmaatschappelijk werker kan kortdurende begeleiding bieden aan een leerling en het gezin. Wanneer er thuis meer ondersteuning nodig is zal de jeugdmaatschappelijk werker mee denken met ouders over de vorm van hulpverlening en ondersteunt ze ouders in het vinden van de weg naar de geschikte hulp.