Professionals ondersteuningsaanbod

Voor het ondersteuningsaanbod zijn verschillende professionals actief. Voor jou en je ouder(s)/verzorger(s) is je mentor/coach je eerste aanspreekpunt.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de verschillende functies van de professionals die betrokken zijn bij het ondersteuningsaanbod.

Mentor/coach 

Je mentor/coach vervult een belangrijke rol. Je mentor/coach houdt zicht op je ontwikkeling, zowel op leer- als sociaal-emotioneel vlak. In samenwerking met jou en je ouder(s)/verzorger(s), kijkt de mentor/coach hoe je het meest tot je recht komt.

Teamleider

De teamleiders hebben elk de verantwoordelijkheid voor een deel van een sector, voor jaarlagen of voor een locatie. De teamleider ondersteunt de mentoren en docenten in de uitvoering van hun taak en coördineert alle activiteiten van het betreffende team, zowel op onderwijskundig als pedagogisch gebied. Zij zijn daarom ook verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen binnen hun team. 

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator initieert en coördineert de ondersteuning aan leerlingen binnen de school. Daarnaast zoekt de zorgcoördinator de verbinding met externe partijen, zoals de GGD, jongerenwerk, preventieplatform, gemeente en wijkagent. Ook onderhoudt de zorgcoördinator de contacten met de basisscholen in de omgeving om af te stemmen over aankomende leerlingen die mogelijk extra ondersteuning behoeven.

Intern Advies Team (IAT)

Het IAT bestaat uit de teamleider of mentor/coach, (leerling)begeleider(s), orthopedagoog en zorgcoördinator. In het overleg van IAT worden leerlingen besproken waar mogelijk extra zorg of ondersteuning voor ingezet moet worden. Bij voorkeur zo preventief mogelijk. Lijnen worden uitgezet en mentor/coach koppelt dit terug aan ouder(s)/verzorger(s) en, indien nodig of gewenst, lesgevende docenten. Daarnaast heeft het IAT een monitorende functie.

Leerlingbegeleider

Een leerlingbegeleider voert gesprekken met leerlingen die niet in de klas kunnen plaatsvinden of de expertise van de mentor overstijgt. Als een leerling stappen heeft gezet, wordt de leerling weer overgedragen aan de mentor. Mochten deze gesprekken niet voldoende zijn, dan kan de leerlingbegeleider de leerling bespreken in het IAT. De mentor blijft altijd betrokken bij de leerling. Het contact met ouders verloopt via de mentor. 

Orthopedagoog

De orthopedagoog kan door middel van dossierstudie, diagnostiek, observaties of gesprekken met leerlingen en/of ouders, begeleiding of advies geven bij gedrags- en leerproblemen. Uitgangspunt is dat wat een leerling nodig heeft om goed of beter te kunnen functioneren op school.  

Schooljeugdmaatschappelijk werk

Als school hebben we een schoolmaatschappelijk werker beschikbaar. Deze zal ingezet worden als schakel tussen thuis en school. Een schoolmaatschappelijk werker kan kortdurende begeleiding bieden aan een leerling en het gezin. Wanneer er thuis meer ondersteuning nodig is zal de maatschappelijk werkster mee denken met ouders over de vorm van hulpverlening en ondersteunt ze ouders in het vinden van de weg naar de geschikte hulp.