Wie doet wat?

Voor het ondersteuningsaanbod zijn verschillende professionals actief. Voor jou en je ouder(s)/verzorger(s) is je klassenleraar/coach je eerste aanspreekpunt.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de verschillende functies van de professionals die betrokken zijn bij het ondersteuningsaanbod.

Klassenleraar/coach 

Je klassenleraar/coach vervult een belangrijke rol. Je klassenleraar/coach houdt zicht op je ontwikkeling, zowel op leer- als sociaal-emotioneel vlak. In samenwerking met jou en je ouder(s)/verzorger(s), kijkt de klassenleraar/coach hoe je het meest tot je recht komt.

Teamleider

De teamleiders hebben elk de verantwoordelijkheid voor een deel van een sector, voor jaarlagen of voor een locatie. De teamleider ondersteunt de mentoren en docenten in de uitvoering van hun taak en coördineert alle activiteiten van het betreffende team, zowel op onderwijskundig als pedagogisch gebied. Zij zijn daarom ook verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen binnen hun team. 

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator initieert en coördineert de ondersteuning aan leerlingen binnen de school. Daarnaast zoekt de zorgcoördinator de verbinding met externe partijen, zoals de GGD, jongerenwerk, preventieplatform, gemeente en wijkagent. Ook onderhoudt de zorgcoördinator de contacten met de basisscholen in de omgeving om af te stemmen over aankomende leerlingen die mogelijk extra ondersteuning behoeven.

Intern Advies Team (IAT)

Het IAT bestaat uit de teamleider of mentor/coach, (leerling)begeleider(s), orthopedagoog en zorgcoördinator. In het overleg van IAT worden leerlingen besproken waar mogelijk extra zorg of ondersteuning voor ingezet moet worden. Bij voorkeur zo preventief mogelijk. Lijnen worden uitgezet en klassenleraar/coach koppelt dit terug aan ouder(s)/verzorger(s) en, indien nodig of gewenst, lesgevende docenten. Daarnaast heeft het IAT een monitorende functie.

Leerlingbegeleider

Een leerlingbegeleider voert gesprekken met leerlingen die niet in de klas kunnen plaatsvinden of de expertise van de mentor overstijgt. Als een leerling stappen heeft gezet, wordt de leerling weer overgedragen aan de mentor. Mochten deze gesprekken niet voldoende zijn, dan kan de leerlingbegeleider de leerling bespreken in het IAT. De mentor blijft altijd betrokken bij de leerling. Het contact met ouders verloopt via de mentor. 

Onderwijsondersteuner

Het plus- en steunpunt wordt bemenst door onderwijsondersteuners. De onderwijsondersteuner brengt de ondersteuningsbehoeften in kaart en pakt de individuele begeleiding van de leerling op. Er is nauw contact met ouders en de docenten over de leerling. Elke leerling werkt in het steunpunt met een plan van aanpak met daarin persoonlijke leerdoelen. De onderwijsondersteuner zal de leerdoelen regelmatig evalueren met de leerling, de ouders en mentor/coach.

Ambulant begeleider

Wat ambulante begeleiding inhoudt, is voor iedere leerling anders. Het hangt af van de onderwijsbehoeften en beperking van de leerling. De ambulant begeleider brengt de onderwijsbehoeften in kaart en leert de leerling omgaan met zijn of haar beperking. Verder geeft de ambulant begeleider bijvoorbeeld advies over hulpmiddelen en aanpassingen in de klas en geeft het (vaak samen met de leerling) voorlichting aan de klas en het docententeam. Samen met de leerling, ouders en school worden er afspraken gemaakt over de begeleiding en de rol van de ambulant begeleider. 

Orthopedagoog

De orthopedagoog kan door middel van dossierstudie, diagnostiek, observaties of gesprekken met leerlingen en/of ouders, begeleiding of advies geven bij gedrags- en leerproblemen. Uitgangspunt is dat wat een leerling nodig heeft om goed of beter te kunnen functioneren op school.  

Jeugdmaatschappelijk werker

Als school hebben we een jeugdmaatschappelijk werker beschikbaar. Deze zal ingezet worden als schakel tussen thuis en school. Een jeugdmaatschappelijk werker kan kortdurende begeleiding bieden aan een leerling en het gezin. Wanneer er thuis meer ondersteuning nodig is zal de jeugdmaatschappelijk werker mee denken met ouders over de vorm van hulpverlening en ondersteunt ze ouders in het vinden van de weg naar de geschikte hulp.