Schoolgids Schaersvoorde

Examenreglement

Download hier het examenreglement 2023-2024 voor vmbo, havo en vwo

Examenreglement 2023-2024

Commissie van beroep eindexamens

De kandidaat kan tegen een beslissing van de rector in beroep gaan bij de Commissie van Beroep Eindexamen, Stichting Achterhoek VO.
De commissie bestaat uit: de heren P. Kanters (voorzitter), H. Ketelaars en O. van de Groep.

Het adres van de commissie van beroep is:
Achterhoek VO
T.a.v. Commissie van Beroep Eindexamens
Postbus 429
7000 AK Doetinchem

Het beroep wordt binnen drie dagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis van de kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de Commissie van Beroep ingesteld. De Commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken over het beroep tenzij zij de termijn, met redenen omkleed, heeft ver-lengd met ten hoogste twee weken. De Commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van het tweede lid.
De Commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat, indien deze minderjarig is, aan de rector en aan de inspectie.