Schoolgids Schaersvoorde

Schoolondersteuningsprofiel

Elke leerling wordt gezien en hierin blijven we ons de komende jaren verder ontwikkelen. Onze ambitie is om al onze leerlingen zo goed mogelijk in beeld te hebben en te behouden. Soms loopt de ontwikkeling van een leerling echter niet zoals verwacht en heeft een leerling (extra) ondersteuning nodig. Door goed zicht te hebben op al onze leerlingen kunnen we bij zorgen zo vroeg mogelijk in springen met een zo kort mogelijk durende interventies.

De regionale krimp van het leerlingaantal is een groot aandachtspunt. We willen een zo breed mogelijk onderwijs blijven geven voor alle leerlingen in ons voedingsgebied. We willen blijven zorgdragen voor een duurzaam preventief programma om het gezond opgroeien in de maatschappij te stimuleren. Hierin zal steeds weer opnieuw de samenwerking gezocht worden met onze partnerscholen en externen.

We hebben de ambitie om de ondersteuning op Schaersvoorde meer herkenbaar en steviger neer te zetten. We kiezen er daarom voor om elk schooljaar een aantal speerpunten binnen het terrein van preventie, basisondersteuning of maatwerk om op te pakken en te verbeteren. We verkiezen in eerste instantie hiermee kwaliteit boven kwantiteit om uiteindelijk in de breedte een goed aanbod neer te kunnen zetten dat voldoet aan de ondersteuningsbehoeften van leerlingen, ouders en docenten.

Schaersvoorde acht het van belang om op regelmatige basis het onderwijs en alle bijkomende facetten van ondersteuning te evalueren. Evaluatie vindt plaats onder medewerkers, leerlingen en ouders. Er wordt jaarlijks een leerlingtevredenheidsonderzoek afgenomen en elke twee jaar worden medewerkers en ouders bevraagd.

Missie en Visie
Elke leerling heeft recht op een passende onderwijsplek in de eigen leefomgeving. Daarbij is het van belang te kijken naar wat een leerling nodig heeft om het onderwijs tot een succes te maken. Daar waar het kan functioneert een leerling binnen de basisondersteuning (het reguliere aanbod) van Schaersvoorde. Mocht er meer maatwerk nodig zijn, dan kan aanvullende ondersteuning (maatwerk) van de school een optie zijn. Mocht dit niet toereikend zijn, dan wordt advies gevraagd aan het samenwerkingsverband en/of eventueel samen met het samenwerkingsverband gezocht worden naar de meest passende onderwijsplek.

Meer informatie is te lezen in het schoolondersteuningsprofiel 2021-2024.