Schoolgids Schaersvoorde

Ouderbijdrage

In overleg met de ouderraad is de vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2023-2024 vastgesteld op € 67,00. Hoewel u als ouder niet verplicht bent deze ouderbijdrage te voldoen, hopen wij dat ouders bereid zijn deze bijdrage te betalen.

Door de inzet van extra mogelijkheden hopen we de schoolloopbaan voor uw kind aantrekkelijker te maken. Schaersvoorde besteedt de gelden uit de ouderbijdrage aan een scala van onderwerpen, zoals verzekeringen, contributies, kosten voor de mediatheek, examens en de cultuurkaart.

Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage

De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Kern van de wijziging: alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen.

Overige schoolkosten

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u, als bijlage bij de brief inzake schoolkosten, een totaaloverzicht van alle kosten per studiejaar. Niet alle kosten kunnen precies bepaald worden aan het begin van het jaar. Zo zijn prijzen van excursies of reizen naar het buitenland afhankelijk van het aantal deelnemers en de bestemming. Het is daarbij niet geheel te vermijden dat er in de loop van het schooljaar nog aanvullende verzoeken tot betaling verstuurd worden. Voor deze kosten gelden dezelfde voorwaarden als bij de vrijwillige ouderbijdrage.

Tegemoetkoming studiekosten

In sommige gevallen hebben ouders recht op een ‘kindgebonden budget’. Dit is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen van 0 tot 18 jaar. Het kindgebonden budget hoeft in de meeste gevallen niet te worden aangevraagd. Ouders ontvangen het automatisch van de Belastingdienst. Informatie over het kindgebonden budget is te vinden op www.belastingdienst.nl

Leerlingen die 18 jaar of ouder zijn, kunnen in aanmerking komen voor de tegemoetkoming scholieren. De tegemoetkoming op grond van deze regeling kan bestaan uit een basistoelage en een aanvullende toelage. De hoogte voor de aanvullende toelage is afhankelijk van het inkomen van de ouders. De tegemoetkoming dient bij voorkeur drie maanden vóór de 18e verjaardag te worden aangevraagd. 

Verdere informatie en aanvraagformulieren zijn te vinden op www.duo.nl