Schoolgids Schaersvoorde

Protocol – medisch handelen

De scholen van Achterhoek VO volgen het ‘model-protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen’ zoals dat door de Algemene Onderwijs Bond is opgesteld.

Uitgangspunt van dit protocol is dat er geen medicijnen worden verstrekt aan leerlingen en in principe geen medische handelingen worden verricht.
Het protocol voorziet in richtlijnen waarbij voor alle betrokken partijen de beste voorwaarden worden georganiseerd,  maar in de praktijk zal bij spoedgevallen altijd een afweging tussen protocollaire en pragmatische zaken moeten plaatsvinden.

Je kunt het protocol downloaden: